Formandens beretning

27 marts 2017 17:30 via soroe.venstre.dk

Så er det atter tid til et lille tilbageblik på hvad der er sket siden sidste generalforsamling, men da vi I aften har et temmelig stramt program vil jeg ikke gå så meget i dybden da vi får et lille overblik over det landspolitiske af vores folketingsmedlem Louise Schack Elholm, og et kommunalpolitisk overblik af Rolf Clausen.

Sidste år inden generalforsamlingen havde vi lige haft et møde med Eva Kjer Hansen om Landbrugspakken, de konservative bakkede ikke op, de havde mistillid til ministeren, og væltede hende. Det var en skam at en dygtig kompetent minister måtte forlade posten. Nu er vi så heldige at vi har mange dygtige politikere i Venstre, så Der er jo bare kommet en ny kompetent politiker i landbrug og fødevareministeriet.

Lars Løkke har nu været Statsminister i 20 måneder, jeg synes vi har en rigtig god regering, jeg var stolt over de resultater den nåede som ren Venstreregering, og udspillet med 2025 var et godt gennemarbejdet værktøj med mål for fremtiden. Den kunne der som bekendt ikke findes flertal for, og i november blev regeringen så udvidet. Det var et rigtig godt træk Lars Løkke lavede, da han fik Konservative og Liberal Alliance med i regering. Der er selvfølgelig altid fordele og ulemper når der ændres på regeringen, Venstre mistede nogle ministerposter, men vi bevarede magten selvom vi fortsat skal uden for regeringen for at finde flertallet.

Resten af landspolitikken, om Skattereform, PSO-afgift, udflytning af statslige arbejdspladser, flygtninge mm. for Louise lov at fortælle om

Vi har nu i 3 år haft borgerligt flertal i Sorø Byråd det har også givet et skub i den rigtige retning.

Frederiksberg skole blev taget i brug 3. januar og indviet den 17. januar, Det er dog ikke Vores skyld alene at den blev bygget, men det er blevet en fantastisk flot skole, jeg håber den gode læring kan sprudle i de nye rammer.

Vi havde i Venstre planlagt at holde Nytårskur i den Nyopførte skole, men blev desværre nød til at aflyse.

Den længe ønskede rundkørsel ved Kalundborgvej/Elmebjergvej og industrikvarteret påbegyndes snart, det har været noget Vi I Venstre har arbejdet meget for at få i gang.

Udstykningerne på Klokkegården, og salg af grunde går også strygende, så vi håber på mange nye borgere til kommunen.

Bestyrelsens arbejde har gennem det sidste år været præget af forberedelse til kommunalvalget i år. Vi har udarbejdet grundlaget til valgprogrammet, som Kandidaterne til kommunalvalget skal arbejde videre med. Vi har udarbejdet overordnede regler for kandidaterne.

Vi havde i forbindelse med valget af Louise som Sorø-Ringsted kredsens folketingskandidat den 12. maj den daværende Justitsminister Søren Pind ude og holde et oplæg. Et engageret og interessant oplæg.

Til Grundlovsmødet havde jeg talt med Kristian Jensen om at komme til Sorø, det gjorde han også, men da jeg spurte havde jeg tænkt han skulle komme til et Venstre arrangeret Grundlovsmøde, men kommunikation kan være lidt vanskelig, han kom til Sorø kommune, men det var det Grundlovsmøde der blev arrangeret af Dianalund udviklingsråd, derfor valgte vi at fokusere på grundlovsmødet i Dianalund og ikke selv arrangere noget. Efterfølgende var vi nogen som tog til Sorø til ”Stor kørerdag” hvor vi mødtes med Louise.

Vi havde I august endelig det møde med Integrationsminister Inger Støjberg som vi tidligere havde planlagt, det var et godt møde med en meget veloplagt minister.

Vi var i maj på Virksomhedsbesøg på AltanDK, en spændende virksomhed i udvikling og som tager et stort socialt ansvar. Vi havde i august planlagt endnu et virksomhedsbesøg i Zeen-garden i Vedde men det måtte vi desværre aflyse.

Vi har deltaget i Kulturdag i Stenlille og Lionsmarked i Sorø.

Og som annonceret sidst år på generalforsamlingen holdet vi åbent bestyrelsesmøde om det kommunale budget, det trak desværre ikke nogen af vores medlemmer så det vil vi ikke gentage i år.

Men til gengæld vil Vi forsøger nok med en Nytårskur igen næste år.

Vores seneste arrangement var et Dialogmøde arrangeret sammen med SF hvor vi diskuterede folkeskole og det gode børneliv. Det var Louise Elholm V og Jakob Mark SF der kom med oplæg, det var et rigtig godt arrangement og en rigtig god dialog

Venstres byrådsgruppe har det seneste år arbejdet hårdt for at markedsfører Venstres politik. Det for Rolf lov at sige mere om. Men jeg vil gerne her benytte muligheden for at sige tak til Søren Gotfredsen for godt samarbejde i Byrådet, han blev formeldt afløst af Tommy i juni. Han har gjort et stort arbejde i de år han har deltaget. Tak for et godt samarbejde til Byrødderne.

Det kommende år kommer til at stå i kommunalvalgets tegn. Vi skal som altid være med til de arrangementer der er i hele Sorø kommune, og til efteråret bliver der formentlig en del vælgermøder rundt i kommunen.

Vi vil holde et Grundlovsmøde i Sorø og deltage i det store grundlovsmøde i Dianalund.

Vi vil som altid deltag i Landsmødet, og er der nogen som er interesseret i at tage med er i velkommen. Det er altid en oplevelse at deltage, det giver ny energi at få nye indspark. Landsmødet bliver i år holdt den 7.-8. oktober i Vejle

Jeg vil gerne sige tak til Bestyrelsen og Byrådet, jeg synes vi har haft mange gode debatter på bestyrelsesmøderne. Politik er en udfordring i forhandling, ordkløveri og benspænd. Derfor er det vigtigt at vi i Venstre er enige og bakker hinanden op, om det er lokalt eller på landsplan.

Politik er et holdspil, det er vigtigt at spille sammen, bakke hinanden op, have en god målmand og accepter trænerens beslutninger. Det kan være godt med individuelle præstationer engang imellem, men hvis det sker tit bakker holdet bakker ikke op og hvis ikke vi spiller sammen vinde vi ikke. Kun med fælles fodslag og sammenhold står vi stærkt.

Hvad der sker på landsplan overskygger tit hvad der sker lokalt. Brexit har overskygget debatten om vores forhold til EU Og hvad der sker i USA overskygger pt. hvad der sker alle andre steder.

Men for at det skulle være en kort beretning har jeg undladt at komme ind på dette i denne omgang.

Men sidst skal lyde en tak til byrådsgruppen, bestyrelsen, VU og alle andre i Venstre medlemmer der har gjort noget, - gjort noget det for Danmark og for den ideologi vi tror på. Det at være medlem at et politisk parti det er at gøre noget.

Skrevet af Ninna Weise

Indmeldelse i Venstre i Sorø

14 februar 2017 17:07 via soroe.venstre.dk

Ved indmeldese kontakt venligst Peter Møller på mail: peter@p11.dk eller tlf. 40781665.

Følg også gerne Venstre i Sorø på Facebook https://www.facebook.com/groups/105306496268482/?fref=ts

2. behandling af budget 2017 for Sorø kommune den 12. oktober 2016 v/Rolf Clausen

15 oktober 2016 18:16 via soroe.venstre.dk

Vi vedtager i dag et nyt budget for kommunen, et budget for 2017. I Venstre er vi rigtig godt tilfreds med det forslag vi her er nået frem til, sammen med de andre 4 partier der står bag dette budget. Vi kommer med ændringsforslaget til budgettet rigtigt godt rundt i hele vores kommune med gode tiltag. Og indenfor en lang række områder har vi afsat midler til mere service og nye tiltag.

 

Og årsagen til, at vi nu kan løfte en lang række områder, skal jo findes i det faktum, at vi gennem de seneste år har handlet rettidigt, at vi har set de faresignaler, de udfordringer vi har haft, både i forhold til dem fra regional og national side, men også det, at vi har handlet med det samme i forhold til de pludselig opstået uregelmæssigheder internt i vores organisation.

 

Men baggrunden for, at der nu er optimisme og fremgang at spore lokalt hænger jo bestemt også sammen med, at vi har skabt bedre vilkår for vores erhvervsliv, således at de tør investere yderligere, udvide og ansætte flere medarbejdere, skabe mere omsætning og dermed være med til at holde hjulene i gang her i vores kommune.

 

Den slags kommer ikke af sig selv, men kun ved at vi sammen med virksomhederne skaber nogle gode relationer og at vi ikke kun taler om at give muligheder, men også arbejder målrettet for det, og viser resultater i aktiv handling.

 

Og der er sammenhæng i det vi ruller ud, bosætningen øges også i vores kommune hvilket er utroligt glædeligt. Og udover de områder der i dag er udlagt til boliger kommer der endnu flere, også et ikke ubetydeligt antal lejeboliger med de tiltag der er undervejs.

 

Og det, at vi lykkedes med erhvervsfremme og bosætning er noget der lægges mærke til, og som vi skal være stolte over, og ikke nok med det, det er også med til at underbygge muligheden for at væksten kan bidrage til at skabe det råderum der skal findes i en kommunal økonomi, alternativet har vi set, det hedder besparelser og en voldsom opbremsning og effektivisering i vores organisation.

 

Det vil nok aldrig blive enten eller, men en god kombination af begge sider. Vi skal selvfølgelig altid drive Sorø kommune effektivt på alle måder, men med vækst på erhvervssiden og flere borgere så er der bestemt et potentiale for også at give vores borgere en rigtig god service, og det tror jeg bestemt vi alle gerne vil bakke op om.

 

 

Overordnet for det budget der her ligger fra partierne VKO, R og D (D det er Johannes) så bygger det grundlæggende på en sund økonomisk tilgang. Dvs. at vi søger for, at vi ikke kommer under det, som er anbefalet fra Indenrigsministeriets side, som værende et minimumskrav til den gens. likviditet på 2000 kr. pr. borger svarende til ca. 60 mio. kr. i vores kommune.

 

Og som udgangspunkt er vores fælles målsætning i forhold til kodekset for likviditetsmålet på de gens. 75 mio. kr. også det vi vil have ved udgangen af 2020.

 

I forhold til rammerne for budgetlægningen, så er omprioriteringsbidraget afløst af et effektiviseringstiltag og andelen på 1,6 mio. kr. i 2017 findes indenfor det administrative område.

 

I forhold til drifts- og anlægsbudgettet

 

I Venstre er vi rigtig glade for at der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af bygninger og broer, her har der været et stort efterslæb fra tidligere mange års udsultning af området.

 

Det er også lykkedes at finde en pæn pose penge til skoleområdet, både almendelen og til specialundervisningen, begge dele har vi prioriteret rigtigt højt. I denne sammenhæng skal det dog understreges, at vi de seneste år stort set har friholdt skolerne for besparelser, men vi må også konstatere at den nye folkeskolereform og hele inklusionsopgaven, det at rumme børn med udfordringer i normalklasserne har været en stor opgave.

 

En opgave som skolerne skal have lidt mere tid til at kunne håndtere, vi ved også at vi på normalområdet ligger i den nederste ende hvad angår ressourcetildeling, og når så skolerne har været presset på inklusionsdelen og med specialundervisningsopgaven, ja så sker der det, at der flyder yderligere ressourcer fra normalområdet til specialundervisningsdelen.

Så derfor har det været utroligt vigtigt for os, at der tilføres midler til begge områder.

 

I den forbindelse skal ønsket om, og de midler vi har afsat til ombygning af de 2 gamle tandklinikker i henholdsvis Stenlille og her i Sorø, også tænkt ind i den strategi om at øge mulighederne for at skabe flere undervisningstilbud i mindre grupper, møntet på at udbygge specialundervisningstilbuddene.

 

Og vi har stadig et stærkt øget fokus på det bassale, det faglige specielt og særligt dansk, læsning og matematik. Herunder vores nye IT strategi hvor vi nu indfører en 1-3 løsning for IPads i indskolingen.

 

Vi har fortsat et stærkt fokus på målrettet og tidlig indsats og derfor skal de midler vi afsætter til fleksibelt dagtilbud bruges på, at man i den enkelte institution kan få hverdagen til at fungere mere og bedre orienteret målrettet det enkelte barns behov og ikke nødvendigvis i forhold til en bestemt alder, her tænker jeg bland andet på overgangen fra vuggestue til børnehavedelen.

 

Endvidere ønsker vi også med de midler der afsættes, at der er en helt reel mulighed for det frie valg mellem vuggestue og dagpleje i videste mulige omfang.

 

Når det er sagt så vil jeg gerne understrege, at vi kan selvfølgelig ikke trylle hverken os som politikkere eller i fagcentret, for der kan være områder hvor det er svært at finde dagplejere bare som eksempel, så der kan være årsager til at jeg ikke her kan love 100 % valgfrihed i alle tilfælde.

 

Det har også været vigtigt for os i Venstre at vi får sat midler af til istandsættelse af vores offentligt tilgængelige legepladser, således at de kan blive et aktiv for vores børn lokalt rundt i hele kommunen.

 

 

Indenfor Social og Sundhedsområdet er vi glade for at kunne sikre en udvidelse af personalenormeringen på Sneppevej ligesom vi kan bringe ekstra ressourcer til tandplejen samt sikre de ældres årlige udflugtsmulighed. Men det altoverskyggende på dette område er at vi afsætter 7,2 mio. kr. til et sundhedshus. Vi er meget optaget af, at vi med et sundhedshus kan understøtte og sammentænke flere tilbud og muligheder under et tag. Et hus hvor flere ekspertiser er samlet.

 

Vi er også glade for at vi har fundet sammen om at afsætte et beløb til aktiviteter og generelt til bykontoret på Sorø bibliotek.

 

På biblioteket har vi også ønske om at indføre digitale hylde information om de enkelte bøger, en stor hjælp til selvhjælp, nu når vi er overgået til selvbetjening på biblioteket.

Endelig har vi også afsat midler til renovering af billedkunstlokale, musiksal og samlingssal på Borgerskolen samt loft og lys i foyer samme sted. Derudover har vi afsat midler til at skabe et gårdrum ved biblioteket og museet bla. med legefaciliteter. Og midler til inventar i sportshallerne.

 

Ligesom vi har afsat et beløb til fripladser til Sorø Musiske Skole.

 

Vi har også forfulgt det fortsatte ønske om at rulle vores udviklingsplaner ud til andre områder i vores kommune, således har vi også taget Fjenneslev og området ved Sorø station med ind i de kommende års budget.

 

Derudover har vi, for at sikre en fortsat fornuftig kollektiv transport i vores kommune afsat et beløb til sikring af dette.

 

Jeg har været omkring rigtig mange af de punkter vi har med i det budget der her ligger på bordet og som Venstre er en del af, og jeg kan kun opfordre byrådet til at bakke op om det flotte katalog der ligger klar til at blive rullet ud til gavn og glæde for hele vores kommune og alle vores borgere.

 

Rolf Clausen