Byrådsgruppens arbejdsform

1. oktober 2017

Byrådsgruppens vilkår

Byrådsgruppen består af et antal valgte repræsentanter. De er valgt som individer og skal stå som repræsentanter for de vælgere, der har stemt på dem. Hver af dem har accepteret Venstres valgprogram som afsæt for deres kandidatur.

Byrådsgruppen er ikke i sig selv stor nok til at gennemtrumfe beslutninger. Det er et vilkår, at den skal samarbejde med andre partier. I Venstre arbejder vi målrettet på at få mest muligt indflydelse, således at vi får de fleste af vores mærkesager igennem.

Det er derfor vigtigt, at vi som gruppe fremstår troværdige i forhold til de partier vi samarbejder med.

Byrådsgruppens interne møder

Byrådsgruppens samles med en frekvens, der er afstemt efter den intensitet, der er i byrådet. Frekvensen bestemmes af gruppeformanden. Gruppeformanden kan invitere formanden for lokalforeningen.

På møderne fremlægges, hvad der sker i de enkelte udvalg, herunder hvilke muligheder og trusler, der er i forhold til Venstres mærkesager. Det er udvalgsmedlemmerne, der er drivende for, hvilke emner, der kommer op, men de øvrige medlemmer af byrådsgruppen skal også kunne spille ind.

Fremlæggelsen efterfølges af diskussion om hvordan området skal håndteres. Det er det enkelte byrådsmedlems pligt at fremføre egne synsvinkler, for derigennem at føre alle synspunkter til torvs. Diskussionen udmøntes i en konklusion.

Det er gruppeformandens pligt at sikre, at alle i byrådsgruppen føler sig forpligtet af beslutningen/konklusionen samt at forhandlingsmandater er udarbejdet bredt.

Arbejdet med andre partier

Arbejdet med øvrige partier sker gennem forhandling. Byrådsgruppens repræsentant til forhandlingerne arbejder inden for det mandat, byrådsgruppen har pålagt ham/hende.

Byrådsmøderne

I byrådet fremfører ordførere Venstres synspunkter inden for de rammer, byrådsgruppens mandat giver.

Ved afstemninger stemmer Venstres gruppe samlet med mindre formanden bestemmer anderledes.