Valgprogram 2017

18. september 2017

Valgprogram som pdf.

Grundlæggende tanker 
Venstre arbejder for:

 • Valgfrihed – Bevidsthed - Værdighed
 • Åbenhed i det politiske arbejde
 • Nutidig service til borgerne
 • Løsninger frem for begrænsninger
 • Økonomisk ansvarlig drift.

Børn – pasning og undervisning:

Førskolebørn:

Sorø Kommune skal have forskellige pasningstilbud til førskolebørn. Det skal som borger være muligt for at vælge mellem dagpleje og vuggestue/børnehave, og der skal være mulighed vælge mellem kommunale og private tilbud.

Rent geografisk skal pasningstilbuddene være spredt ud over hele kommunen. Ligeledes skal der gives mulighed for, at børnehaverne individuelt kan have sin helt egen profil, eks. med fokus på naturen, musik eller idræt.

Pladsanvisningen skal være gennemsigtig for alle, og der skal være mulighed for dialog, så forældrene kan finde det rigtige pasningstilbud til deres behov. I videst muligt omfang skal der være søskendegaranti i alle institutioner.

Der skal arbejdes med alderssvarende sprog, læring og stimulering samt tidlig og forebyggende indsats.

Efteruddannelse skal altid være en mulighed for personalet i vores institutioner.

Børn og unge – skole og uddannelse:

For at have den bedste folkeskole ønsker Venstre i Sorø, at der bliver fokuseret på ressourcerne og styrkerne i hver enkelt skole. Det kræver et stadigt stærkere samarbejde mellem skole, fritidsordninger, frivillige, idrætsforeninger og erhvervslivet i Sorø Kommune.

Det er vigtigt, at undervisningen på alle kommunens skoler, er præget af trivsel og faglighed. Det skal være muligt fortsat at anvende niveauinddeling og differentiering i undervisningen, så alle elever uanset niveau bliver mødt i øjenhøjde.

Specialundervisning til elever med særlige behov er vigtig.

Venstre i Sorø vil også fremadrettet arbejde for, at Sorø Kommune forbliver en science-kommune, der forbliver mulighed for at støtte eks. afholdelse af Lego League o. lign.

Vi vil gerne bakke op om at stille krav til elever og forældre i skolehjemsamarbejdet, således at vi er sammen om at skabe en endnu bedre folkeskole, end vi kender den i dag.

Der ud over er det vigtigt, at lærernes faglighed til stadighed prioriteres højt, og at undervisningen i videst muligt omfang varetages af linjefagsuddannede lærere. Der skal altid være adgang til tidssvarende og relevant undervisningsmateriale for både elever og lærere. Lærerne skal have mulighed for efteruddannelse.

Det er vigtigt med god ledelse i alle kommunens skoler. Der skal være klare og specifikke mål i rammestyringen for folkeskolen og øget forældreinddragelse.

Venstre i Sorø vil arbejde for at øge skolevejledning til alle elever, så hele viften af muligheder efter folkeskolen er klar og synlig for hver enkelt elev, og er med til at gøre dem parate til uddannelse efter folkeskolen uanset retning for den enkelte.

Samarbejdet mellem folkeskoler og det lokale erhvervsliv skal blandt andet være medvirkende til at bygge bro mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.

Venstre i Sorø kommune vil arbejde for:

 • Kvalitet og fleksibilitet i de forskellige pasningstilbud til førskolebørn.
 • At der bliver fokuseret på ressourcerne og styrkerne på de forskellige skoler
 • At samarbejdet mellem folkeskoler og det lokale erhvervsliv øges.
 • At trivsel og faglighed vægtes i folkeskolen
 • At flere unge påbegynder og fuldføre en ungdomsuddannelse.

Kultur og fritids:

Venstre tilstræber et blomstrende kultur – og fritidsliv.

Venstre ønsker at skabe gode rammer for Sorøs kultur- og fritidsliv. Det er vores mål, at kultur- og fritidslivet skal være en drivkraft og tiltrække flere borgere.

Den folkelige oplysning og foreningslivet er med til at styrke den enkeltes kompetencer, velvære og muligheder for en god tilværelse.

Venstre ønsker, at der i det frivillige foreningsliv er motivation, så foreningsledere og undervisere kan være kreative, initiativrige og føle glæde ved at deltage i frivilligt foreningsarbejde.

En række kulturelle aktiviteter og arrangementer er baseret på frivilligt arbejde. Til disse aktiviteter skal der være mulighed for at søge tilskud til gennem diverse puljer.

Venstre påskønner det frivillige arbejde, som udføres i foreningerne og anerkender den store sociale og sundhedsmæssige værdi, arbejdet har. I foreningslivet nedbrydes sociale skel, og der skabes venskaber; derfor vil Venstre gerne styrke foreningslivet yderligere.

Venstre ønsker en bred vifte af tilbud indenfor idræts-, kultur- og fritidslivet på tværs af alder, etnicitet og sociale forhold. Ligeledes skal indsatsen på kulturområdet ske i samarbejde med foreninger, institutioner og personer, der er særligt engagerede i disse områder.

Oplysningsforbund, aftenskoler, amatørteatre, lokalråd og museer er af stor værdi for vores kultur og historie. Venstre mener, at det skal have høj prioritet, at der er kulturelle tilbud for alle aldre, hvor man kan lære nyt og bruge sine kreative evner. Venstre støtter op om vores musikskole.

Venstre vil gerne motivere til et tættere samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger, så børn og unge kan opleve glæden ved at dyrke idræt og motion i fællesskab.

Der skal være gode og inspirerende rammer til rådighed for et bredt tilbud af sports-, fritids og kulturaktiviteter. Gode og inspirerende rammer øger kvaliteten og glæden for brugere af et alsidigt foreningsliv.

Venstre vil arbejde for:

 • At mulighederne for at benytte idræts- og kulturfaciliteter skal være fleksible. Der skal være gode idrætsfaciliteter i alle dele af kommunen.
 • At der skabes et bedre samarbejde mellem ildsjæle, brugere og institutioner.
 • At folkeoplysningsrådet inddrages til at fremme udviklingen af kulturtilbud i kommunen.
 • At vores kulturhuse får de nødvendige driftstilskud, der skal til, for at holde på det frivillige engagement der driver disse huse.
 • At der udarbejdes kulturruter til gåture både i by og på land.
 • At vores biblioteker til stadighed har økonomi til at udbyde nye aktiviteter til gavn for alle borgere.
 • At musikskolen tilbyder musikundervisning i hele kommunen.

Sundhed og omsorg:

De ældre har levet forskellige liv og har forskellige behov og præferencer. Det skal vi respektere. Pleje og omsorg skal være fleksibelt, værdigt og der skal valgfrihed og bevidsthed tilpasset den enkelte borger.

God kvalitet i ældreplejen er stærkt forbundet med et personale i trivsel. Venstre ønsker at anvende velfærdsteknologi, som har dokumenteret positiv effekt for den ældre og medarbejderne. Det kan være udstyr til brug for forflytning af den ældre, telemedicin, udstyr til brug for genoptræning mv. Teknologi kan gøre borgernes hverdag lettere, ligesom man aflaster personalet og derved gør arbejdet mere attraktivt.

Optimal udnyttelse af de nuværende kommunale ressourcer og færre bureaukratiske hindringer for borgerne, ældre som handicappede.

Forebyggelse samt værdig hjælp til selvhjælp er centrale punkter for Venstre. Derfor vil Venstre arbejde målrettet med folkesundhed i form af information. Bevidstgørelse om egne handlinger og aktiv hjælp til at imødekomme krav om vaneændringer som følge af livsstilssygdomme eller misbrug.

Venstre vil investere endnu mere i vejledning og forebyggende arbejde.

Børn og unge, der har behov for det, skal sikres tidlig hjælp, og Venstre vil yde en særlig indsats for denne gruppe. Er der behov for social eller sundhedsmæssig indsats, vil Venstre sikre, at det sker så hurtigt, målrettet og tidligt som muligt. Sagsbehandlingen bør være kortest mulig.

Venstre vil arbejde for:

 • At der er det nødvendige antal mindre boliger til disposition i centrene for de demente.
 • At de ældre tilbydes god mad i en høj kvalitet.
 • At give mulighed for frit valg af leverandør af hjemmehjælp.
 • Et godt arbejdsmiljø for de ansatte.
 • At oprette friplejehjem
 • At der tages ansvar i behandlingen af børn og unge med specielle problemer så tidligt som muligt.
 • At sikre hjælp til dem, der har behov.
 • At minimere socialt bedrageri.

Teknik og miljø:

For Venstre er det vigtigt at sætte resurser af til vedligeholdelse af kommunale bygninger således de ikke forfalder.

Venstres miljøpolitik tager sit udgangspunkt i respekt for de naturgivne ressourcer, og opgaven er at forene private mennesker og det offentliges aktiviteter med en god beskyttelse af miljøet på en bæredygtig og intelligent måde.

Vejen til bedre miljø går først og fremmest via oplysning og rådgivning og ikke via forbud og påbud. Det enkelte menneskes ansvar for miljøet skal synliggøres.

Venstre finder, at for følgende miljøopgaver bør ansvaret være på kommunalt niveau, men gerne løses i privat regi: Måling og analyse af miljøbelastninger, effektiv behandling af affald og spildevand, oplysning til borgerne, herunder børnene, om hvordan miljøet skånes, og etablering af ordninger, som tilskynder borgerne til selv at handle mere miljøbevidst.

Der skal arbejdes for at reducere ressourceforbruget.

Friluftsliv er vigtigt. Det er sundhedsfremmende både mentalt og fysisk. Med kreativitet og nytænkning vil vi udvikle endnu flere muligheder for oplevelser i naturen. Borgerne skal kunne drage fordel af, at vi er tæt på skov og sø. Vi skal have naturen helt ind på nethinden

Venstre vil arbejde for:

 • Rettidig omhu for borgernes værdier, med respekt for borgernes indbetalte skattekroner.
 • At energirenovere kommunale bygninger.
 • At borgerne skal sortere eget affald, således at mindst muligt affald deponeres, mest muligt genbruges og resten forbrændes.
 • At formidle oplysninger til borgerne om miljø; fx om mulighederne for hjemmekompostering og sørge for undervisning om natur og miljø i folkeskolen.
 • At få en langsigtet vejplanlægning, der skaber bedre pendlerforhold for både syd og nord for pendlere der vil til motorvejen eller til stationen.
 • At få en kollektiv trafik, som fungerer, med en køreplan der binder kommunen sammen mellem by og land.
 • At infrastrukturen tillader boligudbygning i hele Sorø Kommune, også mindre bysamfund.
 • At kommunens veje, cykelstier og fortove er tilgængelige og handicapvenlige.

Bosætning:

Alle, som vælger at bosætte sig i Sorø Kommune – uanset etnisk oprindelse – skal mødes med åbenhed og gives de bedste forudsætninger for at blive et aktiv for kommunen. Venstre vil møde alle nye borgere med en velkomstpakke fra kommunen.

For Venstre er det vigtigt, at der ageres økonomisk ansvarligt i forbindelse med kommunal påbegyndelse af byggemodning i en by eller landsby.

Venstre går ind for en udbygning af byerne og vil via planlægningen sørge for de nødvendige forudsætninger i form af arealudlæg. Desuden skal skoler og institutioner løbende tilpasses i forhold til behovet.

Venstre ønsker, at Sorø Kommune fastholder fokus på bosætningen og øger indsatsen for at tiltrække nye borgere. Nytænkning på skoleområdet, talentplejen, den kulturelle satsning og nærhed mellem by og unik natur skal være trækplastrene.

I Venstre vil vi arbejde for, at kommune- og lokalplaner udformes tidssvarende. Der må gives muligheder frem for begrænsninger.

Venstre vil arbejde for:

 • At tiltrække borgere, der gerne vil investere i kvalitetsboliger i landdistrikterne.
 • At boligvækst i landsbyerne sker ved at udstykke grunde enkeltvis.
 • At sikre en hurtig sagsbehandling af ansøgninger fra borgerne.

Turisme:

Venstre bakker op om Sorø Kommunes engagement i Visit Vestsjælland og vil understøtte videreudvikling af Sorøs muligheder i dette regi. Turistaktiviteter, som kræver kommunal sagsbehandling, skal behandles smidigt og effektivt med færrest mulige udgifter for aktørerne.

Venstre vil bakke op om de mange private initiativer på turist- og eventområdet, som promoverer Sorø Kommune udadtil. (Fx kyndelmisse, jazzfestival, orgelfestival, Slaraffen, stævner, sportsarrangementer, arrangementer på Grundlovsdag m.v.)

Venstre vil understøtte aktiviteter, som fremmer information og viden om Sorøs unikke historie, kultur og natur.

Erhverv:

Sorø Kommune skal markedsføre sig som en erhvervsvenlig kommune. Kommunen skal være attraktiv for virksomheder og iværksættere, og vi skal kunne tiltrække flere nye virksomheder, så vi skaber basis for udvikling, vækst og nye arbejdspladser.

Vi skal fortsætte indsatsen med at reducere overflødigt bureaukrati. Sagsbehandlingen skal være bruger- og borgervenlig. Eksempelvis ved miljøgodkendelser og byggetilladelser skal det være klart for borgeren, at kommunen er til for borgeren og ikke omvendt. Vi skal være opmærksomme på, om plangrundlaget er for restriktivt til den udvikling, vi ønsker, og som kommunen har brug for.

I Venstre vil vi arbejde for at styrke erhvervslivet. Der skal være god service over for de virksomheder, der ønsker at slå sig ned i kommunen. Vi vil arbejde for, at Sorø Kommune i kraft af sit rige kulturliv, de mange borgere med et højt uddannelsesniveau, samt de unikke boligmuligheder i den skønne natur kan fastholde og tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Venstre vil fortsat støtte de succesfulde aktiviteter, som findes i forbindelse med iværksætteri.

I Venstre vil vi sikre, at byggesagsgebyrer for borgere og erhvervsvirksomheder er fornuftige både for at tiltrække nye virksomheder og for at sikre, at de nuværende har mulighed for ekspansion. Vi skal være konkurrencedygtige.

Arbejdsmarked:

Venstre vil fortsætte det målrettede arbejde for yderligere reduktion af sygefraværet samt reducere den store personaleudskiftningsfrekvens, på de kommunale arbejdspladser. Venstre vil fokusere på, at dette håndteres professionelt af ledelsen i kommunen, og målet skal være, at sygefravær og personaleomsætning nedbringes til landsgennemsnittet.

Der må arbejdes på, at kommunen får skabt arbejdspladser, der er attraktive og motiverende for medarbejderne.

Venstre mener, at Jobcenteret skal arbejde ihærdigt for at gøre ledige parate til de virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Nyttejobordningen skal bibeholdes og søges udbygget, sådan at der forventes en arbejdsindsats for udbetaling af kontanthjælp. Målet er, at kontanthjælp hurtigt kan ændres til varig beskæftigelse, hvilket kan højne livskvaliteten for ledige og mindske kommunens udgifter.

Jobcenteret må sammen med Fagcenter Børn og Familier i endnu højere grad arbejde for, at de unge, der kommer ud fra det soranske skolevæsen, er i stand til at tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet; eksempelvis må erhvervsuddannelser prioriteres, og diversiteten i folkeskolens fag skal afspejle behovene i erhvervslivet.

Integration:

I Sorø Kommune drejer integrationen sig væsentligst om de mennesker, der kommer til Danmark som flygtninge, og som Danmark er forpligtet til at give asyl. I Venstre ser vi disse nye borgere som en potentiel ressource.

Venstre anser virkemidler som kompetenceafklaring og oprettelse af ”CV” samt etablering af et mentorsystem som fremmende tiltag. I tillæg hertil skal der gennemføres et målrettet udviklingsforløb for den nye borger, hvor der arbejdes med danskundervisning, indbyrdes kulturforståelse, dansk samfundsforståelse, sociale normer, involvering i foreningslivet m.v.

De flygtninge, der kommer til Sorø Kommune, er for de flestes vedkommende vant til at forsørge sig selv og vil gerne fortsætte med det. Derfor skal vi sørge for, at nyankomne flygtninge hurtigst muligt kommer i arbejde og / eller uddannelse. Her kan de bedst muligt lære dansk sprog og kultur.

Danskundervisning for voksne skal give mulighed for den fleksibilitet, der er nødvendig, når undervisningen skal tilrettelægges ud fra individuelle behov. Alle lærer ikke lige hurtigt, og undervisningstidspunkterne skal lægges under hensyntagen til arbejdstider på arbejdspladsen.

Venstre vil målrettet og vedholdende opretholde og videreudvikle et godt samarbejde med erhvervslivet om løsning af opgaven

Kommunens integrationsindsats skal være ambitiøs og helstøbt. Den skal have fokus på børn og unges mulighed for integration. Vi ønsker at inddrage foreningslivet, folkeskolen og andre institutioner i indsatsen. Formålet er, at unge får en uddannelse, og dermed kan forsørge sig selv.

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner og det lokale arbejdsmarked skal der gennemføres en målrettet indsats, der kan give indvandrere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, et løft til selvforsørgelse.

Virksomheder med gode eksempler på integration på arbejdsmarkedet skal bringes i fokus. Målet er at fremme en mere involverende kultur mellem danske virksomheder og borgere af anden etnisk herkomst end dansk. Sorø Kommune skal som arbejdsplads gå forrest i dette arbejde.

Venstre vil arbejde for:

 • En vellykket integration som foregår i virksomhederne
 • Effektiv danskundervisning
 • Positivt engagement i individet
 • Bredt samarbejde om integrationsindsatsen

Valgprogram som pdf.